วันอังคารที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2552

ข้อสอบวิชา การจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศ

ส่ง ผศ.สมคิด ดวงจักร์

1.ท่านสามารถประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศในองค์กรของท่านได้อย่างไร บอกกรอบแนวความคิด ขั้นตอน ผลกระทบให้เห็นกระบวนการคิดของท่านทั้งระบบ
นำมาประยุกต์ใช้ได้ดังนี้คือ
- ในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับนักเรียน
- ใช้ในด้านการผลิตสื่อและนวัตกรรมให้กับนักเรียน
- ใช้ในด้านการจัดทำแผนการเรียนรู้ของครู
- ใช้ในด้านการสืบค้นข้อมูล
- ใช้ในด้านการจัดเก็บข้อมูลของหน่วยงานให้เป็นระบบและมีความสะดวกในการค้นหา
- ใช้ในด้านจัดทำวารสารเผยแพร่ข้อมูล ประชาสัมพันธ์ไปสู่ชุมชน
- ใช้ในด้านการจัดเก็บข้อมูลวัสดุ ครุภัณฑ์ของหน่วยงาน
- ใช้ในด้านงานธุรการฝ่าบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเอกสาร งานหนังสือราชการและการ
จัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ ให้เป็นระบบ
- ใช้ในด้านการจัดเก็บข้อมูลงานธุรการชั้นเรียนและข้อมูล
- ใช้เป็นฐานข้อมูลในการจัดทำผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนและโรงเรียนให้ระบบ
- นักเรียนเป็นแหล่งในการสืบค้นข้อมูลทางการศึกษา
- ใช้ในด้านการจัดเก็บข้อมูลนักเรียน ทะเบียน ประวัติ
ผลกระทบในกระบวนการทำงานด้วยระบบสารสนเทศในหน่วยงาน อาจมีสาเหตุมาจากบุคลากรในหน่วยงานไม่มีการพัฒนาหรือไม่แสวงหาเพื่อปรับหรือพัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าทันต่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เกิดขึ้น และขาดทักษะและความชำนาญในการปฏิบัติงานด้านระบบการบริหารยุคโลกาภิวัตน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และปัจจัยที่สำคัญในการบริหารงานคือด้านงบประมาณที่ไม่เพียงพอก็ไม่สามารถทำให้งานนั้นประสบความสำเร็จได้

2.ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการจัดทำแผนแม่บท ไอซีที ( ICT ) ฉบับที่ 2 ของรัฐบาลไทย จงสังเคราะห์ความรู้จากแผนแม่บทมาเป็นคำอรรถาธิบายให้แจ้งชัด
เห็นด้วยเพราะ การบริหารทั้งในระบบภาครัฐและเอกชนต้องมีการเชื่อมโยงกันในการทำงานมีการร่วมมือกันในการประสานงานในทุกภาคส่วน เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาให้ประเทศมีความเจริญก้าวหน้าและมีการทำงานที่โปร่งใสมีการร่วมมือกันในทุกฝ่ายในการช่วยกันพัฒนาประเทศชาติ ดังนี้
1. เป็นการพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้มีปริมาณและคุณภาพตรงกับความต้องการของตลาด ให้มีความรู้ความสามารถในการสร้างสรรค์ พัฒนาและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เป็นการสร้างธรรมมาภิบาลในการบริหารจัดการเทคโนโลยีสาสนเทศและการสื่อสาร ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีการบูรณาการและการใช้อย่างคุ้มค่า
3. เป็นการปรับโครงสร้างการผลิตสู่การเพิ่มคุณค่าของสินค้าและบริการบนรากฐานความรู้และนวัตกรรม โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4. เป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและปัจเจกบุคคล เพื่อนำไปสู่การพึ่งตนเองและลดปัญหาความยากจน
5. เป็นการสร้างศักยภาพของธุรกิจและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาสู่สังคมและเศรษฐกิจฐานความรู้และนวัตกรรมอย่างยั่งยืน

3. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการใช้กระบวนการทางกฎหมาย (กฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ) เพื่อแก้ปัญหาอาชญากรรมในสังคมจาการใช้คอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นเครื่องมือในการกระทำความผิด จงอภิปรายถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องให้เห็นเป็นรูปธรรม
เห็นด้วย เพราะ การทำงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เป็นการทำงานที่มีความละเอียดอ่อน จำเพาะเจาะจง เป็นขั้นตอน มีความสลับซับซ้อนที่ต้องใช้เวลาในการศึกษาและปฏิบัติ เพราะถ้าหากไม่มีความรอบคอบในการทำงานด้านคอมพิวเตอร์อาจก่อให้เกิดความเสียหายและมีความผิดตามที่กฎหมายกำหนด พอสรุปได้สังเขปดังนี้ คือ
1. ถ้าเข้าเว็ปสาธารณะย่อมไม่มีความผิด แต่ถ้าเข้าฐานข้อมูลโดยมิชอบซึ่งกฏหมายย่อมมีความผิด
2. ผู้ที่กระทำผิดโดยมิชอบดักข้อมูลซึ่งผู้อื่นมิได้อนุญาต ทำให้เกิดความเสียหาย ทำลาย กักเก็บ ดัดแปลงแก้ไขหรือเติมบางส่วนของข้อมูล โดยมิได้รับอนุญาตก่อให้เกิดความผิด
3. การกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือระบบที่เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยต่อสาธารณะความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือเป็นการกระทำต่อข้อมูลที่มีประโยชน์เพื่อสาธารณย่อมถือว่าผิดกฎหมาย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น